Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Calm Coach

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en coachingstrajecten die door Calm Coach worden aangeboden of uitgevoerd.

Afspraken en annuleringen

Coaching vindt plaats op vrijwillige basis. Wanneer de coach of coachee besluit het traject te willen beëindigen, kunnen zij dit op ieder moment uitvoeren, uitgezonderd van het coaching pakket van 5 sessies.

Indien de coachee het coaching pakket van 5 sessies heeft afgenomen, dient de coachee de sessies af te maken. Bij vroegtijdig beëindigen van het coaching pakket van 5 sessies door coachee, geeft Calm Coach geen geld terug.  

Coach en coachee mogen afspraken annuleren of verzetten. Annuleringen door coachee moeten minimaal 24 uur voor aanvang van het eerstvolgende coachingsgesprek plaatsvinden per mail info@calmcoach.nl. Bij tijdige annulering wordt de afspraak kosteloos verplaatst. Bij annulering binnen 24 uur is coachee de kosten voor het geplande coachingsgesprek verschuldigd. Dat geldt ook indien coachee niet verschijnt voor het coachingsgesprek.

Bij annuleringen vanuit Calm Coach nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om de afspraak te verzetten. Calm Coach spant zich ervoor in u minimaal 24 uur voor aanvang van het coachingsgesprek te informeren over een te verzetten afspraak..

Coaching en aansprakelijkheid 

Calm Coach zal naar beste inzicht en vermogen coachee coachen. Daarbij zal Calm Coach zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan geen garantie geven dat de doelen behaald worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de coachee.

Calm Coach is niet aansprakelijk voor lichamelijke of mentale gezondheidsklachten die zich voordoen tijdens of na de sessies.

Calm Coach is niet aansprakelijk voor enige geleden schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door coachee.

Calm Coach is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door coachee, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade of gederfde winst.

Indien Calm Coach tóch aansprakelijk blijkt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de coachingskosten van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 250 euro. 

Calm Coach verricht geen coach sessies aan mensen met mentale gezondheidsklachten.

Calm coach verricht geen coach sessies aan mensen die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Informatieverstrekking

Calm Coach en coachee zullen beiden naar waarheid informatie verstrekken.

Wanneer coachee onder behandeling staat bij andere instanties dient deze dit voorafgaand aan het coachingstraject te vermelden.

Privacy

Gesprekken tussen coach en coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door coachee is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alleen na overleg en met schriftelijke goedkeuring van coachee mag Calm Coach informatie verstrekken aan derden. 

Kosten en betaling

De kosten voor een coachingsgesprek zijn 75 euro per uur en eventuele reis- en andere onkosten ten behoeve van coachee. 

Betalingen kunnen zowel contant als door bankoverschrijving verricht worden, steeds voorafgaand aan het coachingsgesprek. 

Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bewijs van betaling.

Bij het afnemen van het coaching pakket van 5 sessies, dient de coachee het volledige bedrag in één keer en voorafgaand aan het eerste coachingsgesprek te voldoen. Bij tussentijdse beëindiging van het coachingstraject door coachee vindt geen restitutie plaats, zie ook onder ‘afspraken en annuleringen’.